Avís legal

Aquest avís legal recull les condicions generals que regulen l’accés i l’ús del lloc web www.calpalandorra.com, d’ara endavant “la web”, del qual és titular i propietària Everest Gestió, amb NRT L-708523-E radicada a la plaça Rebés núm 9, AD500 Andorra la Vella, d’ara endavant “Everest Gestió”. L’accés a lloc web és gratuït i la seva visualització no requereix cap registre ni subscripció prèvia. A través de lloc web es facilita informació general sobre el mon de la pedra seca, amb la finalitat de promoure-la internacionalment.

RESPONSABILITATS

Everest Gestió no es responsabilitza dels danys i perjudicis produïts o que es puguin produir, de cap naturalesa, que es derivin de l’ús de la informació, del contingut de lloc web i dels programes que incorpora, i que poguessin ocasionar, a títol enunciatiu i no limitatiu: errors o omissions en els continguts, falta de disponibilitat de lloc web o la transmissió de virus o programes maliciosos o lesius en els continguts, malgrat haver adoptat totes les mesures tecnològiques necessàries per evitar-ho.

La informació continguda en el lloc web és la vigent en la data de l’última actualització, i Everest Gestió no garanteix l’absència d’errors en l’accés al lloc web ni en el contingut, però, adoptarà les mesures pertinents per evitar-los, corregir-los i/o actualitzar-los tan aviat com es detectin. Everest Gestió es reserva el dret de modificar i actualitzar la informació del lloc web  en la seva presentació i configuració i les condicions d’accés sense necessitat de previ avís i en qualsevol moment. Així mateix, Everest Gestió es reserva el dret de modificar i/o ometre totalment o parcial els continguts del lloc web i restringir-ne l’accés. En cas que s’hagin de realitzar operacions de manteniment, reparació, actualització o millora dels serveis, Everest Gestió es reserva el dret de suspendre temporalment i sense necessitat de previ avís l’accés al lloc web així com el dret de prestació o cancel·lació dels serveis, sense perjudici de procurar posar-ho en coneixement dels usuaris, sempre que les circumstàncies ho permetin. L’ús d’aquesta web i/o aplicació i la informació que es facilita és responsabilitat de l’usuari. Cap tercer podrà establir una relació de framing entre les seves pàgines web i aquesta web. Així mateix, Everest Gestió no es responsabilitza del contingut de tercers al qual es pugui accedir mitjançant els enllaços continguts al lloc web.

L’usuari és responsable del compliment de les lleis i reglaments en vigor i de les regles aplicables a l’ús que es realitzi dels productes i aplicacions. Tanmateix, es prohibeix l’ús del lloc web contrari a la bona fe, en particular i de manera no exhaustiva: la utilització contrària a la normativa andorrana o que infringeixi els drets de tercers; la publicació o transmissió de qualsevol contingut que resulti violent, obscè, abusiu, il·legal, racial, xenòfob o difamatori; alterar o intervenir per mitjans fraudulents pàgines web personals o correus electrònics o sistemes d’altres usuaris o tercers sense la seva autorització; els cracks , números de sèrie de programes o qualsevol altre contingut que vulneri els drets de la propietat intel·lectual de tercers; el recull i/o la utilització de dades personals d’altres usuaris sense el seu consentiment exprés o que contravingui les disposicions de la Llei Qualificada 15/2003 de protecció de dades personals; la utilització del servidor de correu, el domini i les adreces de correu electrònic amb finalitats de correu no desitjat, bombardeig de correu, suplantació d’identitat, frau sota custòdia de tercers, Scam 419, pharming , difusió de virus (troians, etc.) o qualsevol altre tipus d’activitat realitzada amb ànim fraudulent o delictiu. Queda expressament prohibit accedir, modificar, visualitzar la configuració, l’estructura i els arxius dels servidors del lloc web. Davant qualsevol problema que es pogués produir en els servidors i sistemes de seguretat del lloc web com a conseqüència directa d’una actuació negligent de l’usuari, aquest respondrà per la responsabilitat civil i penal que correspongui. L’usuari respectarà els estàndards tècnics disposats per el lloc web en l’administració i desenvolupament dels productes utilitzats de manera que no es produeixi un ús abusiu que retardi els servidors i perjudiqui la prestació dels productes o drets d’altres usuaris.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL SOBRE ELS CONTINGUTS

Tots els elements que apareixen a lloc web, sense limitació (fotografies, música, sons, animacions, programari, textos, nom de domini, marques, informació i contingut recopilat de tota lloc web, etc ), així com l’estructura, el disseny gràfic i el codi font són propietat d’Everest Gestió, o si s’escau, de tercers que li han cedit els corresponents drets d’ús, i que l’usuari d’aquest lloc web ha de respectar, i que per tant estan protegits per la normativa de propietat intel·lectual. No es podran realitzar actes totals o parcials de reproducció, publicació, tractament informàtic, distribució, difusió, transformació, compilació, modificació, distribució o comunicació pública del lloc web sense el consentiment previ i per escrit d’Everest Gestió. L’accés per part de l’usuari als continguts i els serveis del lloc web  no implica cap dret pel que fa a la seva transmissió, cessió, utilització, alteració, explotació, reproducció, distribució o comunicació pública, objecte de propietat intel·lectual, sense la prèvia i expressa autorització específicament atorgada a aquest efecte per part d’Everest Gestió o del tercer titular dels drets, si s’escau. Els usuaris del lloc web només podran realitzar un ús privat i personal dels seus continguts, és a dir, només tindran dret a visualitzar i realitzar còpies dels continguts per al seu ús personal i exclusiu i hauran d’aplicar aquests drets sobre la base dels principis de bona fe i la normativa aplicable. Queda absolutament prohibit l’ús del lloc web o de qualsevol dels seus elements amb finalitats comercials o il·lícites. La utilització no autoritzada de la informació continguda en aquesta web i/o aplicació, així com els perjudicis ocasionats en els drets de propietat intel·lectual, poden donar lloc a l’exercici de les accions legals pertinents i, si s’escau, a les responsabilitats derivades d’aquest exercici.

COMPROMISOS

Everest Gestió es compromet a no realitzar publicitat enganyosa. En aquest sentit, no es consideraran publicitat enganyosa els errors formals o numèrics que es puguin trobar en el contingut de les diferents seccions del lloc web a causa del manteniment i/o de l’actualització incompleta o defectuosa de la informació continguda en aquestes seccions del lloc web com a conseqüència d’allò esmentat en aquest apartat, Everest Gestió es compromet a corregir aquesta situació tan aviat com tingui constància dels esmentats errors.

ACCEPTACIÓ

L’ús del lloc web implica l’expressa i plena acceptació d’aquestes condicions generals i de totes i cadascuna de les disposicions incloses en aquest avís legal en la versió publicada en el moment en què l’usuari accedeix a aquest avís. En conseqüència, es recomana que l’usuari llegeixi aquest avís legal cada vegada que accedeixi a lloc web atès que es poden produir modificacions en les condicions generals, sense perjudici de les condicions particulars que es puguin aplicar a determinats serveis concrets del lloc web.

LEGISLACIÓ I JURISDICCIÓ APLICABLE

Les presents condicions d’accés i ús queden subjectes a la legislació andorrana i a la competència dels seus tribunals.